Bedieningstruktuur

Die gemeente is, vir administratiewe doeleindes, in geografiese Blokke verdeel. Elke blok verkies ‘n Blokouderling, ‘n Blokdiaken en Dienswerkers. Blokouderlinge en -diakens van al die Blokke vorm saam ons Blokkerkraad waaruit ‘n Leierouderling en Leierdiaken verkies word. Hierdie leiers verteenwoordig die Blokkerkraad op die Sentrale Kerkraad.

Die Sentrale Kerkraad bestaan uit die twee leraars, die Leierouderling en -diaken, die Voorsitters van die Kommissies en die Voorsitters van die volgende Bedieningsgroepe:
Barmhartigheidsbediening, Senior Lidmatebediening, Versoening & Skakeling, Kindersorg, Getuienis, Vrouelidmate, Jeug en Gemeenteprojekte.

Daar is drie kommissies van die Kerkraad: Finansies, Eiendomme en Diensverhoudinge.
Die Blokkerkraad kom kwartaalliks bymekaar en die Sentrale Kerkraad kom maandeliks bymekaar.

Elke kwartaal vind daar in elke blok ‘n Blokbyeenkoms plaas waarin ons lekker saam kuier as lidmate en kinders van die lewende God.