Belangrike pastorale brief (ds. Nelis Janse van Rensburg)

Aan elke lidmaat van die NG Kerk in die sinodale gebied van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland

Klik hier onder om ‘n belangrike pastorale brief van ds. Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Moderamen van die Algemene Sinode, te lees.

Brief aan NGK 2016-03-01 ASM_NGK_FINAAL

Scroll Up